Thailand
 

ผลของงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า การสอนภาษาอังกฤษที่ Helen Doron English เป็นวิธีการสอนภาษาต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพที่สุด นี่คือเหตุผลว่าทำไม

หลังจากที่ประเทศฮังการีมีการสอนภาษาต่างประเทศสำหรับเด็กที่มีอายุระหว่าง 3 – 7 ปี ทั้งในโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐบาลเพิ่มขึ้นอย่างมาก ดร. Judit Kovacs ได้ทำการประเมินคุณภาพและความสำเร็จของการเรียนภาษาในเด็กเล็ก ซึ่งยังไม่ค่อยมีการประเมินมากเท่าไรนัก ดร. Kovacs ศึกษาถึงวิธีการสอนภาษาต่างประเทศทั้งหมด 3 รูปแบบ ในเมืองต่าง ๆ ที่ฮังการี โดยเน้นไปที่ 3ประเด็น ดังนี้:
1) การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตั้งแต่อายุยังน้อยส่งผลให้เป็นคนมีทักษะหลายด้านใช่หรือไม่ 2) ประโยชน์ ผลกระทบ และความสำเร็จของการเรียนภาษาต่างประเทศตั้งแต่อายุยังน้อยกับครูผู้สอนที่ได้รับฝึกอบรมมาเฉพาะทาง และ 3) การเรียนภาษาต่างประเทศส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กโดยรวมอย่างไร
การเรียนภาษาทำให้เด็กมีทักษะหลายด้าน.
จากผลการวิจัยของ ดร. Kovacs พบว่า เมื่อเด็กเรียนภาษาผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานจะทำให้มีทักษะต่าง ๆ มากขึ้น เด็กที่เรียนภาษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากภาษาแม่ของตัวเองผ่านกิจกรรมที่เหมาะกับวัยของตัวเองนั้นจะสามารถสื่อสารโดยใช้ทั้งสองภาษาได้คล่อง ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเด็กที่เรียนภาษาที่สองในระบบโรงเรียนที่เข้มงวด ไม่แสดงออกถึงทักษะที่หลากหลาย เด็กเหล่านั้นไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ด้วยซ้ำไป

ครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมมาเฉพาะทางจะส่งผลให้การเรียนประสบความสำเร็จ
ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม การเริ่มเรียนภาษาตั้งแต่ยังเล็กไม่ได้รับประกันว่า จะประสบความสำเร็จในการเรียน ปัจจัยด้านหลักสูตร วิธีการสอน และคุณภาพของครูล้วนมีบทบาทผลักดันที่สำคัญมาก ผลวิจัยของ ดร. Kovacs ยังแสดงให้เห็นว่า “การที่จะประสบความสำเร็จนั้น เด็กเล็กยังคงต้องพึ่งพาผู้สอนที่ผ่านการอบรมมาเฉพาะด้านโดยตรงรวมถึงการสอนผ่านหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเฉพาะทาง เหมือนกับชั้นเรียนต่างๆ ของ Helen Doron English” ครูทุกคนที่ Helen Doron เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอนที่ได้ผลโดยให้เด็กมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ได้ร้องเพลง เต้น เล่นเกมต่าง ๆ เด็กเรียนเป็นกลุ่มเล็ก เพียง 6 – 8 คน จึงได้รับความสนใจและแรงผลักดันที่ช่วยให้เรียนรู้อย่างมั่นใจ
ผลที่ได้นั้นมากมายกว่าการเรียนภาษา
ดร. Kovacs พบว่า การได้เรียนภาษาต่างประเทศผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานโดยครูผู้เชี่ยวชาญนั้น ไม่เพียงแต่ได้ประโยชน์ทางภาษาเท่านั้น การเรียนภาษาที่สองตั้งแต่เล็กยังส่งผลดีต่อกระบวนการความคิดและการเจริญเติบโตทางสติปัญญาอีกด้วย วิธีการสอนที่เป็นเอกลักษณ์ของ Helen Doron นอกจากทำให้เด็กได้เรียนภาษาแล้ว ยังเกิดกระบวนการเรียนรู้แบบองค์รวมที่ดีอีกด้วย
ดร. Kovacs เน้นย้ำว่า เวลาที่ใช้เรียนในห้องเรียนไม่ส่งผลกับประสิทธิภาพการเรียนของเด็ก ปัจจัยสำคัญคือ หลักสูตรที่เด็กได้เรียนนั้นถูกออกแบบมาอย่างดีและมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน หลักสูตรของ Helen Doron English เริ่มเรียนได้ตั้งแต่อายุ 3 เดือน เรียนผ่านเพลงและการเล่น ถูกออกแบบมาเพื่อให้เด็กได้ซึมซับภาษาที่สองแบบธรรมชาติเหมือนกับวิธีที่เขาเรียนภาษาแรกของเขา

ดร. Judit Kovacs ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์และผู้ฝึกสอนครูที่ ELTE TÓFK เธอสอนวิชา EFL Methodology, Children’s Literature, British Civilization และยังสอนครูฝึกสอนที่ ELTE Practice Schoolอีกด้วย มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนและทำงานวิจัยในด้าน primary EFL และ primary CLIL (Content and Language Integrated Learning) นอกจากนี้ยังจบปริญญาด้าน Primary Teacher Training จากมหาวิยาลัย Leeds ที่สหราชอาณาจักร
ศึกษาประวัติ ดร. Judit Kovacs ได้ที่นี่