Thailand
 

“A foundation for my future” เสียงสะท้อนของนักเรียน Helen Doron English

 

Laura นักเรียนมหาวิทยาลัย ด้านวิศวกรไฟฟ้าและข้อมูลสารสนเทศในประเทศเยอรมนี บอกเล่าประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษที่ Helen Doron English เมื่อเธออายุ 6 ปี